Koppling till kunskapsuppdrag för Fredens Hus workshop: En lektion i propaganda

Högstadiet

Historia:

HUR HISTORIA ANVÄNDS OCH HISTORISKA BEGREPP

Hur historia kan användas för att skapa eller stärka gemenskaper, till exempel inom familjen, föreningslivet, organisationer och företag.

Hur historia kan användas för att skapa eller stärka nationella identiteter.

Samhällskunskap:

INFORMATION OCH KOMMUNIKATION

Möjligheter och risker förknippade med internet och digital kommunikation samt hur man agerar ansvarsfullt vid användning av digitala och andra medier utifrån sociala, etiska och rättsliga aspekter.

BESLUTSFATTANDE OCH POLITISKA IDÉER

Politiska ideologier och hur skiljelinjerna i det svenska partiväsendet har utvecklats.

RÄTTIGHETER OCH RÄTTSKIPNING

Hur mänskliga rättigheter kränks i olika delar av världen.

Demokratiska fri- och rättigheter samt skyldigheter för medborgare i demokratiska samhällen. Etiska och demokratiska dilemman som hänger samman med demokratiska rättigheter och skyldigheter, till exempel gränsen mellan yttrandefrihet och kränkningar i sociala medier.

Religion:

ETIK

Etiska begrepp som kan kopplas till frågor om hållbar utveckling, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar, till exempel frihet och ansvar.

Svenska:

SPRÅKBRUK

Etiska och moraliska aspekter på språkbruk, yttrandefrihet och integritet i digitala och andra medier och i olika sammanhang.

INFORMATIONSSÖKNING OCH KÄLLKRITIK

Hur man sovrar i en stor informationsmängd och prövar källors tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.

Gymnasiet

Historia 1b:

Historiskt källmaterial som speglar människors roll i politiska konflikter, kulturella förändringar eller kvinnors och mäns försök att förändra sin egen eller andras situation. Olika perspektiv utifrån till exempel social bakgrund, etnicitet, generation, kön och sexualitet.

Kritisk granskning, tolkning och användning av olika slags källmaterial, i digital och annan form, utifrån källkritiska kriterier och metoder.

Etnicitet och kulturmöten

Kritisk bearbetning av information från olika källor.