Koppling till kunskapsuppdrag för Fredens Hus workshop: Hetero & Etnonorm

Högstadiet

Bild:

BILDANALYS

Bilder som behandlar frågor om identitet, sexualitet, etnicitet och maktrelationer och hur dessa perspektiv kan utformas och framställas.

Massmediebilders budskap och påverkan och hur de kan tolkas och kritiskt granskas.

Samtida konst- och dokumentärbilder samt konstverk och arkitektoniska verk från olika tider och kulturer i Sverige, Europa och övriga världen. Hur bilderna och verken är utformade och vilka budskap de förmedlar.

Samhällskunskap:

INDIVIDER OCH GEMENSKAPER

Ungdomars identiteter, livsstilar och välbefinnande och hur detta påverkas, till

exempel av socioekonomisk bakgrund, kön och sexuell läggning.

Samhällsresurser och fördelning

Skillnader mellan människors ekonomiska resurser, makt och inflytande beroende

på kön, etnicitet och socioekonomisk bakgrund. Sambanden mellan socioekonomisk

bakgrund, utbildning, boende och välfärd. Begreppen jämlikhet och jämställdhet.

Biologi:

KROPP OCH HÄLSA

Människans sexualitet och reproduktion samt frågor om identitet, jämställdhet, relationer, kärlek och ansvar. (Metoder för att förebygga sexuellt överförbara sjukdomar och oönskade graviditeter på individnivå, på global nivå och i ett historiskt perspektiv.)

Gymnasiet

Bild och form 1a1:

Betraktande, analys och tolkning av, och även samtal om, eget och andras arbete med bilder. Sammanhangets betydelse för tolkningen.

Bilders funktioner och användningsområden.

Bild och form 1a2:

Betraktande, analys, tolkning av och samtal om egna och andras visuella framställningar i anslutning till bildarbetet. Sammanhangets betydelse för tolkningen.

Diskussioner och värderingsövningar omkring eget och andras arbete med bilder.

Problematisering av ett stoff och problemlösning i bild.

Bild och form 1b:

Betraktande, analys och tolkning av, och även samtal om, olika typer av visuella framställningar i anslutning till eget bildarbete. Sammanhangets betydelse för tolkningen.

Diskussioner och värderingsövningar omkring eget och andras arbete med bilder.

Problematisering av ett stoff och problemlösning i bild.

Samhällskunskap 1a1:

Gruppers och individers identitet, relationer och sociala livsvillkor med utgångspunkt i att människor grupperas utifrån kategorier som skapar både gemenskap och utanförskap.

Samhällskunskap 1b:

Gruppers och individers identitet, relationer och sociala livsvillkor med utgångspunkt i att människor grupperas utifrån kategorier som skapar både gemenskap och utanförskap.

Sociologi 1:

Skapandet av samhällen, kulturer, identiteter, sociala processer och socialisation.

Sociala strukturer utifrån klass, genus, etnicitet, kultur och religion.

Sociala normer och kategoriseringar av människor.

Diskriminering, jämställdhet och likabehandling.

Aktuella sociala frågor.