Koppling till kunskapsuppdrag för Fredens Hus workshop: Maskuliniteter

Högstadiet

Samhällskunskap:

INDIVIDER OCH GEMENSKAPER

Ungdomars identiteter, livsstilar och välbefinnande och hur detta påverkas, till exempel av socioekonomisk bakgrund, kön och sexuell läggning.

SAMHÄLLSRESURSER OCH FÖRDELNING

Skillnader mellan människors ekonomiska resurser, makt och inflytande beroende på kön, etnicitet och socioekonomisk bakgrund. Sambanden mellan socioekonomisk bakgrund, utbildning, boende och välfärd. Begreppen jämlikhet och jämställdhet.

Religionskunskap:

RELIGION OCH SAMHÄLLE

Konflikter och möjligheter i sekulära och pluralistiska samhällen, till exempel i frågor om religionsfrihet, sexualitet och synen på jämställdhet.

Biologi:

KROPP OCH HÄLSA

Människans sexualitet och reproduktion samt frågor om identitet, jämställdhet, relationer, kärlek och ansvar. (Metoder för att förebygga sexuellt överförbara sjukdomar och oönskade graviditeter på individnivå, på global nivå och i ett historiskt perspektiv.)

Gymnasiet

Samhällskunskap 1a1:

Gruppers och individers identitet, relationer och sociala livsvillkor med utgångspunkt i att människor grupperas utifrån kategorier som skapar både gemenskap och utanförskap.

Samhällskunskap 1b:

Gruppers och individers identitet, relationer och sociala livsvillkor med utgångspunkt i att människor grupperas utifrån kategorier som skapar både gemenskap och utanförskap.

Samhällskunskap 2:

Det nutida samhällets politiska utveckling utifrån historiska ideologiska villkor, till exempel mänskliga rättigheter, nationalism, kolonialism och jämställdhet, i relation till maktfördelning och ekonomiska villkor. Frågor om aktörens handlingsfrihet kontra strukturella villkor.

Tematisk fördjupning i samhällsfrågor.

Sociologi 1:

Skapandet av samhällen, kulturer, identiteter, sociala processer och socialisation.

Sociala strukturer utifrån klass, genus, etnicitet, kultur och religion.

Sociala normer och kategoriseringar av människor.

Diskriminering, jämställdhet och likabehandling.

Aktuella sociala frågor.

Psykologi 1:

Socialpsykologi och dess tillämpningar: hur människan påverkas och formas tillsammans med andra utifrån de grupper och organisationer hon eller han tillhör.

Verklighetsuppfattningar och självbilder. Hur de påverkas och formas.