EnglishDeutschEspañolSvenska

En samlingsplats för fred, hållbarhet och allas lika värde

Om oss >

Föreningen

Fredens Hus är en medlemsbaserad ideell organisation som startades 2003. Verksamheten har sedan starten huvudsakligen omfattat fredspedagogik, fredsrelaterade utvecklingsprojekt, utveckling av utbildningsmaterial samt utställningsverksamhet.

Föreningen är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening som samlar och förmedlar kunskap i fredsfrågor i syfte att i Dag Hammarskjölds anda arbeta för ett fredligt samhälle där allas lika värde respekteras. Vi bidrar till fred i världen genom lokalt och nationellt arbete för en rättvis, jämlik och inkluderande värld utan rasism, våld, fördomar, intolerans och diskriminering. En viktig målgrupp är unga människor.

Fredens Hus verksamhet bedrivs huvudsakligen nationellt men även med ett internationellt perspektiv. Fredens Hus avser även kunna fungera som ett forum för institutioner och föreningar verksamma inom fredsarbete, framförallt i Uppsala.

Enligt stadgarna skall verksamheten bedrivas i Dag Hammarskjölds anda, med detta avses i första hand Hammarskjölds arbete utifrån FN stadgans genomförande. I sitt arbete vägleds Fredens Hus av följande tre inriktningar som förknippas med Dag Hammarskjöld:

  • Tillämpning och försvar av FN-stadgan och FN:s grundläggande normativa system samt att verka för fred genom dialog och förebyggande arbete;
  • Försvar av internationalism och ett starkt multilateralt system;
  • Att utifrån integritet och etik verka för fredlig utveckling och samexistens.

Styrelse 2021-2022

Ordförande: Tomas Grönberg

Ledamöter: Jonas Pertoft, Carin Åblad Lundström, Monica Hedberg, Mona Strindberg, Sten-Åke Bylund, Petra Hansson, Anna-Lena Holmström.

Finansiering

Verksamheten finansieras genom sökta verksamhetsstöd från Uppsala kommun och olika fonder, genom projektbidrag från fonder och stiftelser, samarbetsprojekt med olika organisationer samt genom sponsorsavtal med företag.

Dokument

Verksamhetsberättelse Fredens Hus 2020

Stadgar

Stadgar för Fredens Hus är antagna vid föreningens årsmöte den 12 februari 2004 och reviderade vid årsmöten den 21 mars 2012, 20 mars 2013 och 23 april 2019.

§ 1 Föreningens namn

Föreningens namn är Fredens Hus.

§ 2 Föreningens ändamål

Föreningen är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening som samlar och förmedlar kunskap i fredsfrågor i syfte att i Dag Hammarskjölds anda arbeta för ett fredligt samhälle där allas lika värde respekteras. Vi bidrar till fred i världen genom lokalt och nationellt arbete för en rättvis, jämlik och inkluderande värld utan rasism, våld, fördomar, intolerans och diskriminering.

§ 3 Säte

Säte för föreningen skall vara Uppsala.

§ 4 Medlemskap

Medlemmar i föreningen kan vara juridiska personer eller enskilda medlemmar. En medlem bekräftar sitt medlemskap genom inbetalning av medlemsavgiften. Medlemskap kan avböjas om det kan antas att den ansökande kommer att motarbeta föreningens ändamål eller intressen. Beslut om att avböja medlemsansökan skall fattas av styrelsen.

§ 5 Medlemsavgiften

Årsmötet fastställer medlemsavgift för nästkommande år. Avgiften kan vara olika stor för olika medlemskategorier.

§ 6 Utträde

Medlem kan utträda ur föreningen genom anmälan till styrelsen. Utträde sker i samband med kommande ordinarie årsmöte.

§ 7 Uteslutning

Medlem som bryter mot föreningens stadgar, avsiktligt skadar föreningen eller på annat sätt motverkar dess syfte kan uteslutas ur föreningen. Medlem som inte uppfyller sina avtalade förpliktelser gentemot föreningen och inte, inom 30 dagar efter skriftligt påpekande från styrelsen, gör rättelse kan uteslutas ur föreningen. Beslut om uteslutning fattas av styrelsen. Den medlem som uteslutits förlorar genast rätten att delta i sammanträden och beslut om föreningens angelägenheter.

§ 8 Årsmötet

Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet. Ordinarie årsmöte hålls årligen före april månads utgång. Årsmötet kungöres senast en månad före sammanträdet genom personlig kallelse. Eventuella motioner skall vara styrelsen tillhanda senast två veckor före årsmötet. Vid årsmötet äger föreningens medlemmar rösträtt, varje medlem har en röst.

Vid årsmötet skall följande ärenden behandlas:

Val av ordförande, sekreterare och två protokolljusterare för mötet
Mötets stadgeenliga utlysande
Fastställande av röstlängd
Fastställande av dagordning
Verksamhetsberättelse
Balans- och resultaträkning
Revisionsberättelse
Beslut om ansvarsfrihet
Val av ordförande på ett år
Val av tre styrelseledamöter på två år
Val av två styrelsesuppleanter på ett år
Val av två revisorer och två revisorsuppleanter på ett år
Val av valberedning
Föredragning av verksamhetsplan och ekonomisk plan
Fastställande av medlemsavgift
Behandling av motioner och styrelsens förslag
Övriga frågor

§ 9 Styrelsen

Förvaltningen handhas av en styrelse bestående av ordförande och sex ordinarie ledamöter samt två suppleanter. Styrelsen konstituerar sig själv. Styrelsen är beslutsmässig när minst fem ledamöter är närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Styrelsen kan till sig adjungera ledamöter. Styrelsen kan inom sig utse arbetsutskott. Styrelsen fattar beslut om budget och avger årsredovisning. Denna skall bestå av resultaträkning, balansräkning och förvaltningsberättelse.

§ 10 Referensgrupp

Styrelsen skall kalla en referensgrupp till stöd för föreningens arbete.

§ 11 Firmateckning

Föreningens firma tecknas av styrelsen eller de personer som styrelsen utser därtill.

§ 12 Revisorer

Årsmötet utser två revisorer och två revisorssuppleanter som granskar föreningens räkenskaper och som har att avge revisionsberättelse till detta. Revisorerna och revisorssuppleanterna utses för tiden intill nästa ordinarie årsmöte. Revisorerna skall granska föreningens årsredovisning och räkenskaper samt styrelsens förvaltning.

§ 13 Räkenskapsår

Föreningens räkenskapsår skall vara kalenderår.

§ 14 Extra årsmöte

Styrelsen äger rätt att inkalla extra årsmöte när styrelsens majoritet anser det påkallat eller om 2/3 av medlemmarna så begär. Kallelse, med angivande av tid, plats och motiv för extra årsmöte, skall utskickas till medlemmarna senast en månad före det extra årsmötet.

§ 15 Stadgeändring

Förändring av dessa stadgar kan endast ske vid årsmöte. Förslag härom insändes minst 6 veckor före årsmötet till styrelsen som avger utlåtande. Meddelande om förslaget och styrelsens utlåtande till förändring av stadgarna skall ske i samband med kallelsen till årsmötet. För förslagets antagande fordras 2/3 majoritet av avgivna röster.

§ 16 Upplösning

Beslut om upplösning av föreningen kan endast ske vid två på varandra följande föreningssammanträden varav ett är ordinarie årsmöte. Förslag härom insändes minst 6 veckor före årsmötet. Meddelande om förslaget och styrelsens utlåtande skall ske i samband med kallelsen till årsmötet. För förslagets antagande fordras 2/3 majoritet av avgivna röster. Eventuella tillgångar skall överlämnas till organisation eller organisationer med likartad målsättning och verksamhet.

Dela denna sida

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på email

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Fyll i namn och e-post och få uppdateringar om utställningar, aktiviteter och projekt.

Våra samarbetspartners

Kontakt
Postadress: Smedsgränd 2B, 75320 Uppsala.

Fredens Hus är en samlingsplats för fred, mänskliga rättigheter och möjligheter. Genom utställningar, projekt och pedagogisk verksamhet med fokus på barn och unga jobbar vi för social hållbarhet.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Design av Fasonera.